Kết nối VPN nhà Gamma

Chiều 29/10 ghi nhận sự cố kết nối VPN tới FHO đối với một số máy của CBGV tại tầng 1 nhà Gamma. IT sẽ cập nhật tiếp khi sự cố được khắc phục. Sự cố VPN đã khắc phục xong vào trưa ngày...