Truy cập hệ quản trị học liệu LMS

Hệ thống LMS (Learning Management System) là hệ quản lý học tập tiên tiến được áp dụng tại FPTU Cần thơ nhằm: Nâng cao hiệu quả học tập, tương tác, trao đổi tài nguyên và thông tin giữa giáo viênngười hướng dẫn và sinh viên.Tạo môi trường học tập hiện đại.Quản lý học...