Hệ thống LMS (Learning Management System) là hệ quản lý học tập tiên tiến được áp dụng tại FPTU Cần thơ nhằm:

  • Nâng cao hiệu quả học tập, tương tác, trao đổi tài nguyên và thông tin giữa giáo viênngười hướng dẫn và sinh viên.
  • Tạo môi trường học tập hiện đại.
  • Quản lý học tập và quá trình học tập của sinh viên.

Hướng dẫn cơ bản về LMS nằm trong mục Guidelines of using LMS.

Link truy cập: https://lmscantho.fpt.edu.vn
Đăng nhập mail @fpt.edu.vn và click chọn Sign in with Google