Lưu ý: lần đầu đăng nhập wifi cần dùng máy tính để đổi mật khẩu. 

BƯỚC 1:

Connect WIFI FU-Students (dành cho SV) và FU-Staff (dành cho CB, GV, NV),  nhập ACCOUNT / PASSWORD

  • User: phần trước @ trong email FE
  • Pass mặc định: 1234567 (nếu tài khoản sử dụng lần đầu)

BƯỚC 2:

Nhập mật khẩu mới vào 2 ô như trong hình.
Mật khẩu bắt buộc 7 ký tự trở lên có chữ HOA, thường, số và ký tự đặc biệt.
Click OK để kết nối Internet.