TRUY CẬP VÀO TRANG http://reset.fun.cantho/

  • Lưu ý: Trang này chỉ truy cập được khi vào wifi Guests/Students/Staff tại trường.
  • Mật khẩu được cấp lần đầu: 1234567

1. Đổi mật khẩu, trong phần “Enter your username and password”:
Username: Nhập tên tài khoản (vd: ThuNTCA130123).
Old password: nhập mật khẩu cũ (hoặc 1234567 nếu cấp lần đầu)
New password: nhập mật khẩu mới (có chữ Hoa, thường, số, 8 ký tự trở lên).
Click Enter.

2. Tự lấy lại mật khẩu, trong phần “If forgotten your password, enter your account and email”:
Username: Nhập tên tài khoản (vd: ThuNTCA130123).
Mail: SV nhập mail @fpt.edu.vn, CBGV nhập mail @fe.edu.vn (vd: [email protected]).
Click Enter, mật khẩu ngẫu nhiên sẽ được gửi về email, copy mật khẩu đó và quay lại trang này đổi pass theo hướng dẫn ở mục 1.