Trục trặc in ấn tại nhà Gamma đã được khắc phục xong vào ngày 14/11/2020. Nguyên nhân do DHCP server chưa phân giải DNS suffix.

Vài ngày trước đó khi in ấn IT đã khắc phục tạm thời ở 1 số máy bằng cách add tĩnh địa chỉ print server vào file host.