Buổi sáng Điện lực có sự cố bất thường kéo dài gần 2 tiếng.

Thời gian mất điện: 6h48′
Thời gian có điện: 8h38′
Hệ thống server thi chạy lại lúc: 9h10′

Sự cố ảnh hưởng đến 12 lớp thi thực hành online trong khung giờ từ 7h30 – 9h30, phải giãn thêm thời gian thi và nhân lực coi thi.