VPN FHO truy cập các site nội bộ

Để truy cập vào các site nội bộ của công ty, anh chị cần tạo kết nối VPN tới FHO. Hướng dẫn chi tiết cho các hệ điều hành Windows 7, 10, MacOS, và thiết bị mobile, anh chị xem tại thư mục chung của FE Cần Thơ tại link: Shared Drives. Public (đăng nhập mail...

Tổng hợp hướng dẫn Email @FE.Edu.Vn

Các hướng dẫn dưới đây nằm trong thư mục Public trên Shared Drive dùng chung của CBGV. Anh/chị đăng nhập mail @fpt.edu.vn để truy cập. Link tổng hợp các hướng dẫn email @fe – click here Hướng dẫn 01_ Khai báo xác thực 2 lớp trên trình duyệt Hướng dẫn 02_Cài đặt...